เจ้าหน้าที่การตลาด

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด
- มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น