วิศวกรโครงการ

- เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ในการบริหารด้านงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 5 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร
- มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารแผนงานและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้