WELCOME TO BROCK INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสารนักลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
จรรยาบรรณ และ จริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (WARRANT-RO : BROCK-W1)


รายงานประจำปี


ดัชนีหุ้น


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ท่านสามารถกรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลมาที่ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะติดต่อกลับท่าน หรือ โทรศัพท์ 0-2934-7000 Ext. 307
ต้องการติดต่อเรื่อง :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
เรื่อง :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jantamat@rockgarden.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2934-7000 Ext.216