WELCOME TO BROCK INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสารนักลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
จรรยาบรรณ และ จริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


รายงานประจำปี


ดัชนีหุ้น


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  จะทำให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization) บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ”แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของบริษัทฯ


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jantamat@rockgarden.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2934-7000 Ext.216