ABOUT BAAN ROCK GARDEN
ประวัติบริษัท
ประวัติการเพิ่มทุน
โครงสร้างองค์กร
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณ และ จริยธรรมธุรกิจ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และ บริษัทฯ ได้จัดทำ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ขึ้นครั้งแรกในปี 2559 และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี


• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด