ABOUT BAAN ROCK GARDEN
ประวัติบริษัท
ประวัติการเพิ่มทุน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณ และ จริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

โครงสร้างองค์กรของบริษัท


โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวันชัย เมฆสุติริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายปรีชา เจนธนวิจิตร กรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
6. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา กรรมการ
นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ (ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

คณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
3. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา กรรมการ
4. นายปรีชา เจนธนวิจิตร กรรมการ

โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา เจนธนวิจิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวันชัย เมฆสุติริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาววราพร แทนรินทร์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)